Ilustračná fotografia

Informácie pre užívateľov

Tieto informácie poskytujeme v súlade s ustanovením § 42 ods. 1 a zákona o elektronických komunikáciách v spojení so Všeobecným povolením č. 1/2014 vydaným Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Identifikačné údaje podniku

Uniphone, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 45979855, IČ DPH SK2023167806, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 26904/V.

Rozsah ponúkaných služieb

Poskytujeme verejné telefónne služby v pevnom aj mobilnom umiestnení, na všetkých druhoch čísel z národného číslovacieho plánu Slovenskej republiky (v súlade s ich určením). Poskytujeme telefonovanie cez širokopásmové siete našich partnerov a cez internet, SMS služby, služby Virtual FAX a Virtual PBX (virtuálna ústredňa).

Verejnú telefónnu službu (pre prijímanie a uskutočňovanie volaní) poskytujeme v pevnom mieste s využitím geografických čísel s predvoľbou 02 až 058, a tiež v pevnom alebo mobilnom umiestnení s využitím negeografických čísel s predvoľbou 0654, 0696, 0800 alebo 0850.

Poskytujeme služby krátkych textových správ SMS, pre hromadné odosielanie správ do mobilných sietí v SR a zahraničí. Odosielanie prebieha prostredníctvom webu www.sms-brana.sk, prostredníctvom HTTP API, SMTP alebo SMPP.

Podrobnosti o spôsoboch a postupoch pripojenia, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa poskytovaných služieb, sú dostupné v Kontaktnom centre v mieste sídla spoločnosti, ako aj na www.uniphone.sk.

Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sú uvedené v dokumente Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – verejnej telefónnej služby, ktorý nájdete na stránke Cenníky a dokumenty. Ak nie je dohodnuté inak, zmluva nemá stanovenú minimálnu dobu trvania (viazanosť) a je možné ju ukončiť výpoveďou s mesačnou výpovednou lehotou.

V prípade prenosu čísel medzi podnikmi sa užívateľ obracia so žiadosťou o prenesenie čísla na prijímajúci podnik (ten, ku ktorému sa má číslo preniesť), a poskytovanie služby na tomto čísle u pôvodného poskytovateľa (vrátane technicky previazaných služieb) zaniká prenesením čísla.

Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov, informácie o platných cenách vo vzťahu k všetkým číslam alebo službám s osobitnými cenovými podmienkami sú obsiahnuté v Tarife, ktorú nájdete na stránke Cenníky a dokumenty.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodenia v prípade uznania reklamácie sú uvedené v dokumente Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – verejnej telefónnej služby, ktorý nájdete na stránke Cenníky a dokumenty.

Druhy ponúkaných servisných služieb

Užívateľom poskytujeme technickú podporu pri nastavení koncových zariadení, a to predovšetkým prostredníctvom e-mailu a telefónu (kontaktné údaje nájdete na stránke Kontakt). Na základe objednávky poskytujeme tiež nastavovanie koncových zariadení a virtuálnych ústrední a služieb podľa požiadaviek zákazníka.

Ak je služba Uniphone ponúkaná a predávaná prostredníctvom partnera (poskytovateľa internetu alebo systémového integrátora), servisné služby spravidla poskytuje priamo tento partner.

Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené v dokumente Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – verejnej telefónnej služby, ktorý nájdete na stránke Cenníky a dokumenty. Pri riešení spotrebiteľských sporov vzniknutých pri nákupe tovarov alebo služieb na diaľku (mimo predajného miesta poskytovateľa) môžte využiť platformu alternatívneho riešenia sporov na adrese ec.europa.eu/consumers/odr.

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené v dokumente Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – verejnej telefónnej služby, ktorý nájdete na stránke Cenníky a dokumenty.

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Ku každej zmluve sú nastavované finančné limity (náklady na volania za uplynulú hodinu, deň, týždeň a mesiac) podľa očakávanej prevádzky a dohody so zákazníkom. V prípade prekročenia niektorého z limitov sú automaticky zablokované odchádzajúce volania a SMS. Týmto je možné efektívne zabrániť vysokému účtu aj v prípade zneužitia služby či koncového zariadenia.

Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím

O využívanie našich služieb sa môžu uchádzať všetci záujemcovia bez rozdielu, celá naša ponuka služieb je platná aj pre účastníkov so zdravotným postihnutím. Spoločnosť Uniphone, s. r. o. uplatňuje rovnocenný prístup ku všetkým záujemcom a účastníkom, nerobíme rozdiely ani neznevýhodňujeme nikoho na základe jeho zdravotného stavu.

Informácie o kvalite služieb

Pripojenie koncových zariadení (telefón, ústredňa) k sieti Uniphone je automaticky monitorované pomocou signalizačných správ (napr. SIP OPTIONS). Odpojenie a pripojenie koncového zariadenia ako aj prípadné zhoršenie parametrov prenosu je zaznamenané, a tieto informácie sú dostupné užívateľovi prostredníctvom Zákazníckeho portálu s históriou za 14 dní.

Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho

Uniphone poskytuje službu prezentácie identifikácie volajúceho (CLIP) aj zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho (CLIR), a to bezplatne a automaticky pri všetkých prípojkách. Zamedzenie prezentácie identifikácie volajúceho sa aktivuje prostredníctvom koncového zariadenia, a to individuálne pre jednotlivé volania, alebo jednorazovým nastavením pre všetky volania. Podrobnosti sú uvedené v dokumente Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – verejnej telefónnej služby, ktorý nájdete na stránke Cenníky a dokumenty. Spoločnosť Uniphone nie je určeným prevádzkovateľom univerzálnej služby.

Informácie o každej zmene prístupu k službám tiesňového volania alebo informáciám o polohe volajúceho v rámci služby, ktorú si predplatil

Informácie o prístupe k službám tiesňového volania vrátane poskytovania informácií o polohe volajúceho sú uvedené v dokumente Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – verejnej telefónnej služby, ktorý nájdete na stránke Cenníky a dokumenty.

Informácie o telefónnom zozname

Účelom telefónneho zoznamu je vyhľadávanie kontaktných údajov účastníkov na základe ich mena, priezviska alebo názvu, prípadne ďalších minimálnych identifikačných údajov.

Účastník, ktorý je fyzickou osobou, má právo určiť, či jeho osobné údaje budú zaradené do telefónneho zoznamu a ak áno, ktoré osobné údaje budú zaradené, ak sú relevantné na účel telefónneho zoznamu. Relevantnými údajmi fyzickej osoby na účely telefónneho zoznamu sú telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Nezaradenie osobných údajov účastníka do telefónneho zoznamu, overenie, opravy alebo ich odstránenie je bezplatné.

Informácie o postupoch podniku v prípade neplatenia faktúr

Informácie o postupoch podniku v prípade neplatenia faktúr sú uvedené v dokumente Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – verejnej telefónnej služby, ktorý nájdete na stránke Cenníky a dokumenty.

Informácie o selektívnom blokovaní odchádzajúcich volaní

Podnik poskytuje bez poplatku selektívne blokovanie odchádzajúcich volaní a SMS, na vybrané množiny čísel (množiny 0900xxxxxx, 097xxxxxxx, 098xxxxxxx podľa Opatrenia Telekomunikačného úradu SR z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne).